Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • a) Krallık Rejiminin İstibdadı
 • b) Sosyal Durum
 • c) Fransız Aydınlarının Etkisi
 • ç) İngiltere ve Amerika’nın Yönetimlerinin Etkileri
 • d) Mali Zorluklar Vergilerin Ağırlığı
 • Fransız Devriminin Nedenleri Nelerdir
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  a) Krallık Rejiminin İstibdadı

  Fransa XVI. yüzyıldan beri koyu bir mutlakıyetle yönetilmekte idi. Krallar, memleketin sahibi ve efendisi sayılırdı. Kralın Tanrı’dan başka kimseye hesap vermeyeceği kabul olunurdu. Kral ve çevresinin , zengin ve gösterişli yaşamına karşılık, halkın sıkıntılı yaşamı, Kral’a tepki duyulmasına yol açmıştır.

  b) Sosyal Durum

  ( Halkın çeşitli Sosyal Sınıflara Ayrılması ): Fransız milleti eşitsizlik üzerine kurulmuş sosyal bir yapıya sahipti. Halk, birbirlerine eşit olmayan ve başka hak ve imtiyazlara sahip bulunan ; Soylular – Rahipler – Burjuvalar- Köylüler olarak, dört ayrı sınıfa bölünmüştü.

  Soylular: Büyük toprak ve Malikane sahibi idiler. Devlet memurluğu ve askerlikle uğraşırlar, devlete vergi vermezlerdi. Topraklarında, köylüleri çalıştırırlardı.
  Rahipler: Arazi ve mal sahibi idiler. Din bakımından Papa’ya bağlıydılar. Devlet ve Halk üzerinde dinsel otoriteye sahiptiler. Devlete vergi vermezlerdi.
  Burjuvalar: Şehir ve kasabalarda oturan , iş ve ticaret’le uğraşan kesimdi. Aydınlar bu sınıf içinde idi. ( Doktor, Mühendis, Avukat, Tüccar, Sanatçı ) . Siyasal hakları yoktu. Devlete vergi verirlerdi.
  Köylüler: Halkın çoğunluğunu oluşturmakta idiler. Vergi verirler, askerlik yaparlar, soylu kişilerin ve rahiplerin tarlalarında çalışırlar, gerektiğinde onların angaryalarını görürlerdi. Hiçbir siyasal hakları yoktu. Okuma – Yazma bilmezlerdi. Ekonominin bütün yükü, vergileri bu sınıf karşılıyordu.

  c) Fransız Aydınlarının Etkisi

  XVIII.yy.da Fransa’da yetişen filozoflar, düşünceleri ve eserleriyle, Fransız halkını etkilemişlerdir. Bu aydınlar içinde en etkili olanları, Monteskiyö , Volter, Didero ve Jan Jak Ruso’ dur. Monteskiyö , “İran Mektupları ” adlı eserinde, bir İranlının ağzından Fransa’ daki devlet rejimini, memleket yönetimini, sosyal durumu eleştirerek, hükümetin uygulamalarını ve soyluların yaşayışlarını halka göstermeye çalışmıştır. ” Kanunların Ruhu Üzerine ” adlı eserinde, devlet rejimlerini inceleyerek, en iyi devlet rejiminin, kanunları yapan kuvvetle, yürütme kuvvetlerinin birbirlerinden ayrıldıkları rejimler olduğu fikrine ulaşmıştır.

  Volter: Felsefe, Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Din alanlarında eserler yazmış, eserlerinde özgürlük ve vicdan özgürlüğü üzerinde durarak, genellikle Kilise ve Papazları eleştirmiştir.
  Didero: Fransa’nın en büyük Ansiklopedist lerindendir. Fransızları kültür yoluyla yükseltmeye çalışmış, devlet yönetimini eleştirerek, rejimin değişmesi gerektiğini söylemiştir.
  Jan Jak Ruso: Düşünceleriyle, Fransız halkını en çok etkileyen düşünürdür. ” Sosyal Mukavele ” ( Contrat Social ) adlı eserinde; ” İnsanın hür olarak doğduğunu, fakat her yerde zincire vurulmuş bulunduğunu, hakları çiğnenen insanların, bu haklarını geri almaları için, ihtilalin meşru bir araç olduğunu, hükmetme hakkının yalnız millette bulunması gerektiğini söylemiştir.

  ç) İngiltere ve Amerika’nın Yönetimlerinin Etkileri

  İngiltere’ de , 1688′ den itibaren görülen ” Meşruti Krallık ” yönetimi, ve Fransızların destekledikleri Amerika’nın yönetim anlayışları (Özgürlük), Fransızları etkilemiştir.

  d) Mali Zorluklar Vergilerin Ağırlığı

  Fransız ihtilalinin en temel nedenidir. Sarayın israfları, Fransa’nın XVIII.yy.boyunca girdiği savaşlar, devletin ekonomik durumunun daha da bozulmasına yol açmış, halktan alınan vergilerin artırılmasına yol açmıştır.

  Fransız Devriminin Nedenleri Nelerdir


  Fransa, Kuzey Amerika’daki tüm kolonilerini 1763 yılında, Yedi YılSavaşları sonunda imzalanan Paris Antlaşması ile İngiltere’ye kaptırmıştı. İngiltere Yedi Yıl Savaşları’nın mali yükünü, yeni vergilerlekolonilerden çıkartmaya kalkışınca bu durum Kuzey Amerika Kolonileri’nde huzursuzluk yaratmıştı. 1774 yılında kolonilerin başlattığı Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1776 yılında bağımsızlık ilanıyla sona ermişti. Fransa ise bu çatışmalara büyük boyutlarda mali destek vererek dolaylı olarak katılmıştır.

  Bu savaş harcamaları ve giderek artan saray masrafları yüzünden Fransız Monarşisi de mali yönden tükenmişti.

  1789 yılında 16.Louis, soyluları toplayıp toprak mülkiyeti üzerindenvergi alınmasını istediğinde; soylular, parlamentonun toplanmasınıistediler. 1614 yılından beri toplanmamış olan parlamento, soylular,din adamları ve halktan seçilen üç kamaradan oluşuyordu.

  Parlamentonun toplanması, toplumsal yapıdaki çelişkilerin deortaya çıkmasına neden oldu. Bir yanda soyluların ve dinadamlarının ayrıcalıklı durumu diğer yanda da burjuvazi ve halktan temsilcilerin arasında parlamentoda ciddi sorunlar ortaya çıktı.

  18. yüzyılın başlarından beri Fransa’nın dış ticaretinin kat katartması, varlıklı bir burjuvazi oluşturmuştu. Bu sınıflar, sahip oldukları ekonomik güce karşılık gelecek bir politik güç istiyorlardı. Feodal yapının ve monarşinin kaçınılmaz sonucu olan sosyo ekonomik sınırlamaların kaldırılmasından yanaydılar.

  Parlamentonun toplanmasıyla orta sınıftan halk, özellikle varlıklısınıflar, monarşiye karşı savaş açtılar. Bir anayasayla monarşininyetkilerinin sınırlandırılmasını, iç gümrük duvarlarının kaldırılarak içticaretin serbestleştirilmesini, vergilerin yeniden düzenlenmesini istediler ve yönetimde daha fazla hak elde etme talebinde bulundular. Kuşkusuz bu talepleri 16.Louis kabul etmedi. Bununüzerine orta sınıf 14 Temmuz 1789 günü Bastille Hapishanesi’ne saldırdı. Hapishane ele geçirilip mahkûmlar serbest bırakıldı.